San Chuan Hai Aquarium
17 Lim Chu Kang Lane 9A
Singapore 710000
Tel: (65)67937100  
back